Σχολές γονέων

Το παιδί μου δεν μιλάει καλά.Αρθρωτικές – Φωνολογικές Διαταραχές.Ποια είναι η διαφορά τους;

Αρθρωτικές – Φωνολογικές Διαταραχές
Τι είναι; Ποια είναι η διαφορά τους;

κατάλογος
Αρθρωτική διαταραχή, είναι η διαταραχή κατά την οποία το παιδί δυσκολεύεται να παράγει σωστά ένα φώνημα – ήχο. Οι δυσκολίες αυτές συνήθως παραμένουν σε μεγαλύτερη ηλικία ενώ σύμφωνα με τα χρονολογικά ορόσημα θα έπρεπε να είχαν απαλειφθεί.
Οι αρθρωτικές διαταραχές μπορεί να συνοδεύονται και με άλλες διαταραχές ή όχι.
Πολλές φορές όμως συνοδεύονται από:
 Δομικές ανωμαλίες (π.χ. σχιστίες)
 Ορθοδοντικές ανωμαλίες (π.χ. να προεξέχει η άνω οδοντοστοιχία)
 Νευρολογικές ανωμαλίες
Χαρακτηριστικά αρθρωτικών διαταραχών:
Αντικαταστάσεις φωνημάτων π.χ. /λόδα/ αντί για /ρόδα.
Απαλοιφές φωνημάτων π.χ. /ταπέζι/ αντί για /τραπέζι/.
Απλοποιήσεις φωνημάτων π.χ. /κούπα/ αντί για /σκούπα/.

Φωνολογική Διαταραχή
Φωνολογική διαταραχή είναι η διαταραχή κατά την οποία το παιδί μπορεί να παράγει σωστά έναν ήχο μεμονωμένο, αλλά να τον χρησιμοποιεί σε λάθος θέση μέσα στην λέξη. Η ομιλία ενός παιδιού με φωνολογική διαταραχή είναι μη καταληπτή.
Η φωνολογική διαταραχή δεν οφείλεται σε ανατομικό ή νευρολογικό πρόβλημα, αλλά οφείλεται σε ανωριμότητα ή διαταραχή του φωνολογικού συστήματος.
Χαρακτηριστικά φωνολογικών διαταραχών:
 Απλοποιήσεις συλλαβών π.χ. /λάπα/ αντί /ντουλάπα/.
 Αναδιπλασιασμοί συλλαβων π.χ. /τιτι/ αντί για /κουτί/.
 Μεταθέσεις φωνημάτων π.χ. /βλιβίο/ αντί για /βιβλίο/.
 Προσθέσεις φωνημάτων π.χ. /τερένο/ αντί για /τρένο/.
 Πτώση τελικού συμφώνου π.χ. /παππού/ αντί για /παππούς/.
 Εναρμονίσεις π.χ. /λουλούρι/ αντί για /κουλούρι/.
 Αλλοιώσεις φωνημάτων.
Ποια είναι η διαφορά των αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών;
Στην αρθρωτική διαταραχή το παιδί δεν μπορεί να παράγει μεμονωμένα έναν ήχο, επειδή δεν γνωρίζει τη σωστή τοποθέτηση της γλώσσα, των δοντιών και των χειλιών για να δημιουργηθεί ο κατάλληλος ήχος.
Αντίθετα, στη φωνολογική διαταραχή το παιδί παράγει σωστά τον ήχο μεμονωμένα αλλά δυσκολεύεται στην παραγωγή του ήχου μέσα στη λέξη. Μπορεί για παράδειγμα να παράγει τον ήχο [σ] μεμονωμένα σωστά, αλλά στη λέξη στόμα να εκφράζεται ως [τόμα]. Δηλαδή, η δυσκολία εντοπίζεται στην αντίληψη του ήχου.
Οι συχνότερες αιτίες που εμφανίζονται οι αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές είναι οι εξής:
• Η κληρονομικότητα
• Η μερική απώλεια της ακοής, κυρίως την περίοδο της γλωσσικής και φωνολογικής ανάπτυξης του παιδιού.
• Η δυσκολία της ακουστικής αντίληψης, διάκρισης και επεξεργασίας των ήχων.
• Η δυσκολία αντίληψης και οργάνωσης του χρόνου.
• Η ανωριμότητα του παιδιού.
• Τα ελλιπή ερεθίσματα που δέχεται το παιδί από το περιβάλλον του.

Λογοθεραπευτική παρέμβαση
Ο λογοθεραπευτής θα αξιολογήσει το παιδί και συγκεκριμένα τη δομή και λειτουργία του στοματοπροσωπικού μηχανισμού. Παράλληλα, θα εκτιμήσει τα φωνολογικά ελλείμματα που παρουσιάζει. Έπειτα, θα σχεδιάσει το κατάλληλο πρόγραμμα ώστε να επιτευχθεί η σωστή εκμάθηση και αυτοματοποίηση των ήχων της ομιλίας.
Η πρώιμη παρέμβαση οδηγεί σε πλήρη αποκατάσταση των φωνολογικών και αρθρωτικών διαταραχών.
Αντιθέτως, η μη αντιμετώπισή τους συνδέεται με την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών τόσο στη γραφή όσο και στην ανάγνωση.

Μπιμπούδη Ζωή
Λογοθεραπεύτρια

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -ΤΗΛ.24310-39011

Back to top button