Σχολές γονέων

Οι Σχολές Γονέων στη χώρα μας

Η πρώτη Σχολή Γονέων άρχισε να λειτουργεί το Γενάρη του 1962 ύστερα από σχετική διάλεξη (17/1) στην κατάμεστη αίθουσα της ΧΕΝ και την αναπάντεχη ‘εγγραφή’ 300 Αθηναίων. Σημαντική κίνηση υπήρξε και στην επαρχία (134 παραρτήματα από το 1980), καθώς και αιτήσεις από πολλούς φορείς οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να λειτουργήσουν Σχολές Γονέων στον τόπο τους .

Οι μακροχρόνιες εργασίες των Σχολών Γονέων δίνουν τη δυνατότητα προσδιορισμού, σκοπών, αρχών, μεθοδολογίας και θεματολογίας, που ενισχύονται και από τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Η F.I.E.P.(Federation Internationale pour l’ Education des Parents) εκτιμώντας την όλη εργασία των Σχολών Γονέων στην Ελλάδα, το έργο του ‘Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων’ και της Μαρίας Χουρδάκη, διοργάνωσε ειδική τιμητική τελετή (Menton, Γαλλία, 1986).

ΣΚΟΠΟΣ των Σχολών Γονέων θεωρούμε ότι είναι:

α) η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας, η οποία αποτελεί μοναδική γωνιά κάποιας σταθερότητας, ασφάλειας, αλλά και καλλιέργειας κάθε Ιδανικού, β) η προστασία της ψυχικής υγείας ανήλικων και ενήλικων ατόμων μέσα στο σύστημα της οικογένειας, δια μέσου των δεδομένων και της τεχνικής της επιστήμης της Ψυχολογίας.

Για την ιστορία των Σχολών Γονέων στη χώρα μας πρέπει να αναφερθεί ότι στις 21/6/1998 υπεγράφη σχετικός νόμος από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας κ. Γ. Αρσένη και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλ. Παπαδόπουλο που συνιστά τη λειτουργία Σχολών Γονέων στους Συλλόγους Γονέων, στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Αναλυτικότερα στοχεύει στο να :
• Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια

• Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους

• Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους

• Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς

• Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου

• Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους

• Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους

• Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά

• Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους

• Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού

• Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

• Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Back to top button