KidsnewsSchoolicantera

Μπορούν να επανεγγραφούν μαθητές ιδιωτικών σχολείων όταν υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις;

Αρκετοί γονείς θέτουν το ερώτημα αν ένα ιδιωτικό σχολείο εχει τη δυνατότητα κατακράτησης των τίτλων σπουδών εαν δεν καταβληθούν τα δίδακτρα. Βρήκαμε την απάντηση στη σελίδα του δικηγορικού γραφείου  Melissaris Law Group 
Με βάση την ανάρτηση του εν λόγω γραφείου:
“Η βασικότερη διαφορά της ιδιωτικής εκπαίδευσης από τη δημόσια, δοθέντος ότι τα ιδιωτικά σχολεία έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ισχύον εκάστοτε για αυτά ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, όπως προβλέπεται στο άρθρ. 4 παρ.1 Ν. 682/1977, είναι η υποχρέωση των αντισυμβαλλόμενων γονέων στην καταβολή των διδάκτρων, δηλ. της αμοιβής που καταβάλλεται στα κάθε κατηγορίας ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ως αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες από αυτά κάθε μορφής υπηρεσίες. Η εξειδίκευση των καλυπτόμενων από τα δίδακτρα υπηρεσιών καθώς και οι περιπτώσεις αναπροσαρμογής αυτών, αναλύεται στο άρθρο 11 Ν. 3279/2004.
Είναι προφανές ότι σε μία αμφοτεροβαρή σύμβαση, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα,  ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής, για όσο χρόνο ο αντισυμβαλλόμενος δεν εκπληρώνει ή δεν προσφέρει την αντιπαροχή, μ’άλλα λόγια ισχύει η λεγόμενη ένσταση της μη εκπλήρωσης της σύμβασης κατά τη λειτουργία της οποίας ο υπόχρεος (σχολείο) δικαιούται να μην εκπληρώσει τη δική του παροχή (επανεγγραφή και φοίτηση) μέχρι την εκπλήρωση της αντιπαροχής (δίδακτρα) του αντισυμβαλλόμενου (γονέα). Στην ιδιωτική εκπαίδευση όμως δεν εφαρμόζονται παρά μόνο συμπληρωματικά οι διατάξεις αυτές. Συγκεκριμένα:
 
Α. Στο  άρθρο  16  παρ.  1  του  ισχύοντος  Συντάγματος ορίζεται  ότι:  “1. Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση  του κράτους.  Η  ακαδημαϊκή  ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο  Σύνταγμα.  2.  Η  παιδεία αποτελεί  βασική  αποστολή  του  κράτους  και  έχει  σκοπό  την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων,  την  ανάπτυξη της  εθνικής  και  θρησκευτικής  συνείδησης  και  τη  διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 3. Τα έτη της υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί  να  είναι  λιγότερα  από  εννέα…  8.  Νόμος  ορίζει  τις  προϋποθέσεις  και  τους  όρους  χορήγησης  άδειας  για  την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων, που δεν ανήκουν στο κράτος, τα  σχετικά  με την  εποπτεία  που  ασκείται  πάνω  σ`αυτά,  καθώς  και την υπηρεσιακή κατάσταση του διατακτικού προσωπικού τους. Η σύσταση  ανώτατων  σχολών από  ιδιώτες  απαγορεύεται”.  Και στο άρθρο 4 παρ. 1 αυτού “Οι Ελληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου”. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 2  του  Πρώτου Πρόσθετου  Πρωτοκόλλου  της  Ευρωπαϊκής  Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του   Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, που επικυρώθηκε,  με  το  ν.δ.   53/1974  και  απέκτησε  την  επαυξημένη ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, “ουδείς δύναται να στερηθεί του δικαιώματος ως εκπαιδευθή. Παν κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ` αυτού  καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το  δικαίωμα  των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν τούτων συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις”
Με  τις προαναφερόμενες  διατάξεις  των  παρ.  1  και  8  του  άρθρου  16  του Συντάγματος αναγνωρίζεται ατομικό δικαίωμα ιδρύσεως και  λειτουργίας ιδιωτικών  εκπαιδευτηρίων, διασφαλιζομένης έτσι της από το άρθρο 2 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. πολυ-φωνίας στην  εκπαίδευση,  για την πληρέστερη ανάπτυξη της παιδείας,  που  αποτελεί  κατά  την  παρ.  2  του  αυτού  άρθρου   του  Συντάγματος   βασική   αποστολή   του   Κράτους.  Κατά  τη  ρητή  όμως συνταγματική επιταγή της ως  άνω  παρ.  8,  ο  νόμος  που  ορίζει  τις προϋποθέσεις  και  τους όρους χορηγήσεως της άδειας για την ίδρυση και  λειτουργία εκπαιδευτηρίων, που δεν ανήκουν στο  κράτος,  καθορίζει  τα σχετικά  με την εποπτεία που ασκείται σε αυτά καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού τους προσωπικού. Συνεπώς, με τη συνταγματική αυτή  πρόβλεψη  δεν  παρέχεται  απλώς  η δυνατότητα  ασκήσεως  ιδιωτικής επιχειρήσεως στα πλαίσια του άρθρου 5 του Συντάγματος, αλλά  δημοσίου  λειτουργήματος  από  ιδιωτικό  φορέα υποκείμενο σε  κρατικό έλεγχο και εποπτεία (2376/1988 ΟλΣτΕ Αρμ 1989,1034, ΔΔίκη 1989,314).           
Β. Δυνάμει του ανωτέρω συνταγματικού πλαισίου, θεσπίστηκε ο Ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» στον οποίον ορίζονται ότι «Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως, κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου, είναι τα αντίστοιχα προς τα δημόσια σχολεία γενικής δημοτικής ή μέσης Εκπαιδεύσεως τα μη ανήκοντα εις το Κράτος, αλλά ιδρυόμενα και συντηρούμενα υπό φυσικών ή νομικών προσώπων, κατά τα ειδικώτερον εις τον παρόντα νόμον οριζόμενα» (άρθρ.1) και «Τα Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως υπάγονται εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκούντος την επ` αυτών εποπτείαν δια των περιφερειακών εποπτικών οργάνων…» (άρθρ.2).           
Το άρθρο 16 Ν. 682/1977, το οποίο επιγράφεται « Εγγραφαί-Φοίτησις-Εξετάσεις», όπως ισχύει, έχει ως εξής: 1. Αι ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις περί ενάρξεως και λήξεως του σχολικού και διδακτικού έτους, εγγραφών, μετεγγραφών, απουσιών, διεξαγομένων δοκιμασιών, βαθμολογίας, πειθαρχικών ποινών των μαθητών των δημοσίων σχολείων ισχύουν και δια τους μαθητάς των αντιστοίχων ιδιωτικών σχολείων, πλην των εις τας επομένας παραγράφους αναφερομένων εξαιρέσεων…..  6. Η μη επανεγγραφή μαθητού ή η απομάκρυνσις μαθητού εκ του ιδιωτικού σχολείου κατά την διάρκειαν του σχολικού έτους επιτρέπεται:  α) Δια πειθαρχικόν παράπτωμα του μαθητού, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, εγκρινομένης υπό του οικείου Επιθεωρητού.  β) Δια παράβασιν του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου διαπιστουμένην δια πράξεως του Συλλόγου των διδασκόντων, εγκρινομένης υπό του οικείου Επιθεωρητού.Μη επανεγγραφή ή απομάκρυνσις μαθητού λόγω μειωμένης επιδόσεως απαγορεύεται….»
Περαιτέρω, το άρθρο 18 Ν. 682/1977, το οποίο επιγράφεται «Οικονομικαί υποχρεώσεις μαθητών», έχει ως εξής:   1. Οι μαθηταί του ιδιωτικού σχολείου καταβάλλουν τα δια του κανονισμού του σχολείου καθοριζόμενα δίδακτρα και τα εκάστοτε νόμιμα Τέλη, προκειμένου δε περί οικοτροφείων και τα ανάλογα τροφεία.  2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η παρά του ιδιωτικού σχολείου κατακράτησις τίτλου σπουδών δι` οικονομικάς υποχρεώσεις μαθητών….” 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ 

Back to top button