Social

ΑΚΕΘ: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση

Σήμερα, η ζωή των ανθρώπων έχει αλλάξει δραματικά από την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας κατά την τελευταία δεκαετία. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για την χρήση των τεχνολογιών που αναπτύσσονται τόσο σε βιομηχανίες όσο και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες που έχουν ενταχθεί σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενισχύουν τη μάθηση και τη διδασκαλία.

Του Γιάννη Παπαβασιλείου

Οι τεχνολογίες αυτές οδηγούν στη λεγόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση – έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιοδήποτε είδος μαθησιακού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από το ότι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε διαφορετικό χρόνο ή τόπο ή και τα δύο.

Μαζί με την ταχεία εξάπλωση του Παγκόσμιου Ιστού, του Διαδικτύου, των προσωπικών υπολογιστών και πιο πρόσφατα με την υγειονομική κρίση του κορονοϊού η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει υιοθετηθεί όλο και περισσότερο από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με τη δια ζώσης εκπαίδευσης με σκοπό είτε να βελτιώσει την εκπαίδευση εντός των ορίων της φυσικής παρουσίας ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος είτε να επιτρέψει την εκπαίδευση σε απόσταση μέσω της υπέρβασης των γεωγραφικών εμποδίων. Επομένως, σε όλο τον κόσμο, υπάρχει μια τάση ότι όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προσπαθούν να εντάξουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πρόγραμμα σπουδών τους.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ωστόσο, η τεχνολογία δεν δημιουργεί από μόνη της διεργασίες μάθησης, απλώς υποβοηθά στη μετάδοση του περιεχομένου της και στην αποτελεσματικότητερη πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για αυτό το λόγο, το σημείο εκκίνησης για κάθε τεχνολογική δραστηριότητα είναι οι άνθρωποι στους οποίους αυτή απευθύνεται. Τα οφέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν από τη σωστή και ορθά σχεδιασμένη χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης είναι πολλά.

  • Μείωση του χρόνου και του κόστους της παρεχόμενης εκπαίδευσης
  • Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων: μέσω ενός ηλεκτρονικού μαθήματος, το οποίο προσφέρεται διαδικτυακά, μπορεί να εκπαιδευθεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων, ο οποίος είναι πολύ υψηλότερος από αυτών που μπορούν να εκπαιδευθούν σε μία τάξη με τις συμβατικές μεθόδους.
  • Δυνατότητες άμεσης και χαμηλού κόστους ενημέρωσης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε αυτό να ενσωματώνει τυχόν νέες εξελίξεις
  • Υψηλά επίπεδα ευελιξάς και εξατομίκευσης της εκπαίδευσης. Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει τον χρόνο, τον τόπο, τον ρυθμό και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που τον εξυπηρετεί, χωρίς να δημιουργεί καθυστερήσεις ή άλλα προβλήματα στους άλλους εκπαιδευομένους
  • Υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευομένων και υψηλότερο επίπεδο απορρόφησης και διατήρησης γνώσεων ιδιαίτερα όταν τους προσφέρεται πολυμεσικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο με ήχο και εικόνα
  • Περιβάλλον μεγαλύτερης ελευθερίας για τους εκπαιδευομένους (πχ μπορούν να υποβάλλουν ανώνυμα οποιεσδήποτε ερωτήσεις θέλουν ή να δοκιμάσουν οτιδήποτε επιθυμούν με διάφορα προγράμματα προσομοίωσης χωρίς να ανησυχούν για τις εντυπώσεις που θα δημιουργήσουν στους συνεκπαιδευομένους, πράγμα που ευνοεί τον πειραματισμό και την μάθηση

Γενικότερα η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο άμβλυνσης των εμποδίων του χρόνου, του τόπου και της κοινωνικοοικονομικής θέσης, που μειώνουν τις δυνατότητες πρόσβασης πολλών ατόμων και ομάδων στην εκπαίδευση και στην γνώση και έτσι τους προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες βελτίωσης της κοινωνικής και επαγγελματικής τους θέσης.

Ταυτόχρονα όμως, κάθε προσπάθεια εισαγωγής μεθόδοων ηλεκτρονικής μάθησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της και να αντιμετωπίζει τα εγγενή προβλήματα και μειονεκτήματά της, τα κυριότερα των οποίων είναι:

  • Ανάγκη εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να εξοικειωθεί με τις διάφορες μεθόδους και πρακτικές ηλεκτρονικές μάθησης
  • Ανάγκη απόκτησης επιπρόσθετου εξοπλισμού ή αναβάθμισης του υπάρχοντος εξοπλισμού
  • Ανάγκη αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών
  • Έλλειψη άμεσης προσωπικής επαφής των εκπαιδευομένων τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και μεταξύ τους
Εξ αποστάσεως σεμινάρια
Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας υλοποιεί σεμινάρια εξ αποστάσεως τόσο μικτής όσο και αποκλειστικά ασύγχρονης εκπαίδευσης, τα οποία πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και δεν απαιτούν φυσική παρουσία, αρκεί η σύνδεση στο ίντερνετ. Η διδασκαλία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, όπου ο υποψήφιος αποφασίζει πως θα μελετήσει το υλικό-μάθημα χωρίς υποχρεωτική παρουσία και με βάση το δικό σου πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή και είναι εύκολα προσβάσιμο. Όλα τα προσφερόμενα προγράμματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης διοργανώνονται και παρέχονται με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, σύμφωνα με τις επιδιωκόμενες επιταγές και αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Back to top button